Personvernerklæring
 

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for våre og dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om; deg som kjøper, leietaker, bruker av nettsiden, arbeidssøker, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Vår innsamling og behandling av personopplysninger er først og fremst knyttet til vår virksomhet som går ut på utvikling og forvaltning av eiendom.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er administrerende direktør Thomas Falck-Pedersen. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger er vår kontaktinformasjon:


Adresse: postboks 2113 Strømsø, 3003 Drammen.
E-post: firmapost@ticon.no
Telefon: 32 21 36 00

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn


Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Inngåelse av avtaler
Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle et utleieforhold, forvaltning av eiendom, utvikling av eiendom eller inngåelse av kjøpekontrakt. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser.

Besvarelse av e-post og telefon
Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse kan det være at vi lagrer personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Utlysning av stillingsannonser
Ved utlysning av stillingsannonse vil vi behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b). Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger, vil dette skje etter samtykke fra den registrerte etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Vi mottar også åpne søknader fra interesserte søkere. De åpne søknadene beholder vi gjerne inntil 1 år. I den grad vi ønsker å beholde søknaden lengre, vil vi be om samtykke fra kandidaten til dette.

Opplysninger om leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandør eller samarbeidspartner.

Annen behandling
I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer personer eller personer hos virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje. Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.

Besøk på våre nettsider
Vi bruker for tiden ikke informasjonskapsler på våre hjemmesider (cookies). Dette innebærer at vi ikke innhenter annen informasjon via vår nettside enn den informasjonen du selv gir ved henvendelse til oss.

 

Utlevering av personopplysninger til andre


Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag eller dersom vi er pålagt det etter norsk lov.

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av saksbehandlingssystem og it-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 

Lagring


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at personopplysninger i noen tilfeller lagres også etter at et avtaleforhold er avsluttet hos oss. Dette i tilfelle uenighet i etterkant, reklamasjonskrav eller dersom vi i medhold av lov er pålagt å oppbevare opplysningene. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg


Du har rett til innsyn i og eller kopi av personopplysninger vi har registrert om deg.

Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.


Klager

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.