Åpenhetsloven

Vår forpliktelse til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. 
 

Ticon Eiendoms selskaper har gjennom mange år jobbet med å:

 • hindre svart arbeid og annen arbeidslivkriminalitet og

 • sikre HMS for våre ansatte og alle samarbeidspartnere i våre prosjekter. 


Den nye åpenhetsloven, som gjelder fra 1. juli 2023, er en bekreftelse på at dette arbeidet er viktig.
Åpenhetsloven forplikter Ticon Eiendom til å:

 • utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,

 • redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og

 • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.
   

FNs bærekraftsmål er retningsgivende for det samlede arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Ticon er bevisst sitt ansvar og vi vil påta oss et større ansvar for mennesker, samfunn og miljø enn det som følger av lovens minstekrav.
 

Vår risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Med åpenhetsloven følger et krav til åpenhet om våre vesentlige risikoer knyttet til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi redegjøre for våre tiltak for å redusere denne risikoen. Dette vil være et kontinuerlig arbeid i årene som følger, hvor både risiko og tiltak vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får inn fra blant annet våre ansatte, våre leverandører og våre kunder. Hvis du har informasjon om kritikkverdige forhold, så ber vi deg sende oss denne informasjonen ved å benytte emailadressene under.
 

Per i dag anser vi dette som våre mest sentrale risikoområder:

Anstendige arbeidsvilkår i våre leverandørkjeder

Ticons virksomhet er i Norge og våre leverandører er primært norske. Vi anerkjenner likevel at det er risiko for brudd på anstendige arbeidsvilkår og grunnleggende menneskerettigheter i våre leverandørkjeder. Dette gjelder også når vi kjøper tjenester fra store og seriøse norske leverandører.

Vi bruker i stor grad anerkjente norske entreprenører og leverandører i våre prosjekter, hvor vi anser risikoen for direkte brudd på anstendige arbeidsvilkår som lav. Imidlertid vil det være større risiko ett, to eller flere ledd nedover i leverandørkjeden. Våre sentrale entreprenører og leverandører er også omfattet av åpenhetsloven. I tråd med formålet bak loven, vil vi blant annet bruke våre leverandørers redegjørelser i vårt eget arbeid med risikovurderingene. Vi vil samarbeide med våre leverandører for å bidra til at de følger opp sine plikter til risikovurdering og tiltak knyttet til de varer og tjenester som vi kjøper.

Vi vil under implementering av åpenhetslovens krav og i vår løpende etterlevelse av loven:

 • arbeide med å kartlegge risiko og gjøre tiltak knyttet til innkjøp,

 • arbeide med å kartlegge risiko og gjøre tiltak for utsatte varegrupper,

 • ytterligere forbedre og konkretisere våre innkjøpsprosedyrer for å sikre at kravene etter åpenhetsloven hensyntas av våre entreprenører og leverandører.
   

Ved spørsmål rundt åpenhetsloven kontakt oss på mail: 

jorgen.blix@ticon.no